Coronavirus - retningslinier

Se retningslinier for pårørende i forbindelse med coronavirus

På Specialcenter Slagelse er flere borgere særdeles udsatte i tilfælde af, at der skulle komme virus her på stedet. Derfor har vi valgt, at alle vores tilbud følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for besøgende på kommunale bosteder.

Retningslinjer for pårørende

I forhold til besøg på Specialcenter Slagelse henstiller vi til, at I som pårørende følger gældende anbefalinger og retningslinjer.

Opstår der tvivl omkring reglerne, kan daglig leder altid kontaktes.

Sundhedsstyrelsen har 13. maj 2020 udarbejdet nye regler om midlertidigt besøgsforbud på en række sociale tilbud.

Ændringerne medfører kort fortalt:

 • At visse tilbud undtages fra det midlertidige besøgsforbud.
 • At borgere på sociale tilbud, der i dag ikke kan få besøg, fordi de ikke er omfattet af de såkaldte ”kritiske situationer”, nu får mulighed for besøg på ude-arealer fra 1-2 faste besøgspersoner.
 • At der gives mulighed for, at borgere i forbindelse med besøg fra de 1-2 faste besøgspersoner efter en konkret vurdering og under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som denne selv råder over.

Det er dog stadig vigtigt, at tilbuddene overholder de generelle sundhedsfaglige retningslinjer.

Uddybning af den nye retningslinje

1-2 faste besøgspersoner

Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt en beboers nærmeste pårørende. Det betyder, at det nu i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.
Der er fortsat adgang til besøg for borgere i de kritiske situationer.
Og for andre beboere nu af 1-2 faste besøgspersoner.

Hvem er nærmeste pårørende

Bekendtgørelsens definition af nære pårørende er:

 • En ægtefælle eller en samlever
 • Slægtninge i lige linje
 • Søskende, stedbørn og plejebørn

Lokale beslutninger

Det er den lokale ledelse, der beslutter, hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner. Der skal ske inddragelse af beboeren, og beslutningen kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren
 • Tilbuddets hidtidige erfaringer om besøg hos den pågældende beboer
 • Beboerens evt. egne ønsker
 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker at være den pågældendes faste besøgspersoner

Besøg skal ske på tilbuddets udearealer

Besøgene af de 1-2 faste besøgspersoner skal ske på tilbuddenes udearealer på en social- og sundhedsfaglig forsvarlig måde, der skærmer andre beboere og personalet.

Ledelsen på de enkelte tilbud skal på den baggrund vurdere, hvordan besøgene kan afvikles.

Følg sundhedsmyndighedernes retningslinjer

Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

Derfor skal der bl.a. tages stilling til:

 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed
 • Fastsættelse af besøgenes hyppighed
 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg
 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende
 • Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven eller en snak hen over hækken”

Besøg i boliger med egen indgang

En beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over, hvis:

 • Borgeren har egen indgang fra udearealer
 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes
 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer
 • Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring

Ovenstående er uddrag fra Sundhedsstyrelsens udgivelse af 12. maj 2020.