Covid 19 - besøgsforbud ophævet

Ophævelse af påbud til botilbud i Slagelse Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 18. maj 2021 afgørelse om at påbyde kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune omgående at udstede midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til følgende botilbud, der er beliggende i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Covid-19, jf. jf. epidemiloven § 29, stk. 1:

 SPS RV 67, Rosenkildevej 67, 4200 Slagelse

Det fremgik af afgørelsen, at ophævelse af påbuddet ville ske, når den testkorrigerede kommuneincidens i en periode på 7 dage har været under 50.

 Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid fundet grundlag for at revurdere beslutningen om, hvornår påbuddet kan ophæves. Revurderingen skal ses i lyset af status for den generelle genåbning af samfundet, status for udrulningen af vaccinationsplanen, og et smittetal som ikke er steget mere end forventet i forhold til niveauet for genåbningen. Vi har desuden lagt vægt på, at vi har konstateret relativt få smittetilfælde blandt beboere og medarbejdere på botilbud.

Vi har derfor vurderet, at det ikke længere er nødvendigt og proportionalt at opretholde påbuddet, når den testkorrigerede kommuneincidens i en periode på 7 dage har været under 150.

 Dette påbud ophæves derfor med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu igen er adgang for besøgende på ovennævnte botilbud i sædvanligt omfang.

Besøg skal fortsat kunne gennemføres på en forsvarlig måde.

Institutionsledelsen skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona (nyt vindue) 

 

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at fastsætte henholdsvis ophæve midlertidige restriktioner for besøgendes adgang til botilbud er epidemilovens § 29, stk. 1, jf. § 23, stk. 3.

Efter epidemilovens § 23, stk. 3, skal påbud efter § 29 ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde påbuddet.

 

Venlig hilsen

Bente Møller

Enhedschef

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsyn og Rådgivning Øst

Islands Brygge 67

2300 København S

Tlf. +45 7222 7450

Email trost@stps.dk

www.stps.dk

Siden er sidst opdateret 7. oktober 2021